ZOEK OP ARTIKELGROEP
ZOEK OP MERKEN

Copyright & Disclaimer


Op de vormgeving, inhoud en uitingen van Dekbedovertrekken.nl (hieronder begrepen de correspondentie, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust copyright en databankenrecht.
Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende.
Gebruik door derden: Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Morpheus, vooraf contact op te nemen met de afdeling PR van Morpheus. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Morpheus, zal Morpheus zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Morpheus voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan tenzij Morpheus daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.  

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:
Morpheus Slaapvoorlichters B.V.
afdeling PR
Vaartweg 4
1211 JH Hilversum
telefoon(+31) (0)35-6246247
e-mail: info@dekbedovertrekken.nl

De Website: Ook de op de website www.dekbedovertrekken.nl, afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Morpheus Slaapvoorlichters B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze websites mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de sites niet toegestaan de inhoud van de sites te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Morpheus Slaapvoorlichters B.V., behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

DISCLAIMER

Informatie over de inhoud van deze website: Voor alle duidelijkheid wijst Morpheus Slaapvoorlichters B.V., hierna te noemen Morpheus, ten aanzien van de website www.dekbedovertrekken.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Morpheus. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Morpheus. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet- commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Morpheus met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Morpheus behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Morpheus, welke geen eigendom zijn van Morpheus, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Morpheus.

Copyright © 2017 Dekbedovertrekken.nl | Copyright & disclaimer | Privacy